หลักการเปิดร้านนวดสปาถูกกฏหมาย ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2559

 

 

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส) กระทรวงสาธารณสุข

 

 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพหมายความว่า

สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่ใช้ในการประกอบกิจการ
สปาเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือ กิจการนวดเพื่อเสริมสวย
ซึ่งกิจการดังกล่าวไม่เข้าข่ายการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
 
 
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ ” หมายความว่า
 

การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วย 

การนวดเพื่อสุขภาพ
และการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ

โดยอาจมีบริการเสริมด้วย

 

กิจการนวดเพื่อสุขภาพหมายความว่า

การประกอบกิจการนวดโดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้าความเครียด
วิธีการกด คลึง บีบ จับ ดัด ดึง ประคบ อบ หรือ โดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวด
 ด้วยทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการ
 
 กิจการนวดเพื่อเสริมสวย หมายความว่า
การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ เช่น ร้านเสริมสวยหรือแต่งผม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม
ด้วยวิธีการกด คลึง บีบ จับ ประคบ อบ หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวย
ทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการ
 
 
 
ผู้ประกอบการหมายความว่า
บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของสถานประกอบการ
ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการจากคณะกรรมการ
 
 

ใบรับรองมาตรฐานหมายความว่า

ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย
 
ผู้ดำเนินการหมายความว่า
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
และทำหน้าที่ให้บริการโดยควบคุมดูแลการให้บริการทั้งหมดในสถานประกอบการ
 
 
ผู้ให้บริการหมายความว่า
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
และทำหน้าที่ให้บริการต่อ ผู้รับบริการในสถานประกอบการ
 
 
เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ
วุฒิบัตรการศึกษา จากสถาบันที่สบส. รับรองหลักสูตร
กระทรวงสาธารณะสุข ซ.8 (แยกแคราย นนทบุรี)
สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบวุฒิบัตร
ใบรับรองแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ  
รูปถ่าย 1 นิ้ว ครึ่ง 2 ใบ
 

มาตรฐานกิจการนวดเพื่อสุขภาพและเพื่อเสริมสวย พรบ. 2559

พื้นที่สถานประกอบการจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ติดต่อกับสถานบริการตามกฎหมาย
•กรณีสถานประกอบการ มีการให้บริการหลายลักษณะรวมอยู่ในอาคารเดียวกันจะต้องมีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน
•การจัดบริเวณที่ให้บริการเฉพาะบุคคล จะต้องไม่ให้มิดชิดหรือลับตาจนเกินไป
•พื้นที่ที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบกิจการนวดเพื่อเสริมสวยต้องสะอาด
•อาคารต้องทำด้วยวัสดุที่มั่นคง ถาวร ไม่ชำรุดและไม่มีคราบสิ่งสกปรก
•บริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ำในการให้บริการ พื้นควรทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่ายและไม่ลื่น
•จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในการให้บริการแต่ละพื้นที่
•จัดให้มีการระบายอากาศเพียงพอ
•มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ำเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล
•มีการควบคุมพาหะนำโรคอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
 
 
   
ใบอนุญาติประกอบกิจการสถานบริการเพื่อสุขภาพ (เป็นเจ้าของร้านนวดถูกกฏหมาย)
ใบอนุญาติให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เป็นพนักงานนวดถูกกฏหมาย)
ใบอนุญาติเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เป็นผู้จัดการสปาถูกกฏหมาย)
 
 

 
Visitors: 327,257